Kategori: Politikk

Det er alltid "snart valg igjen", så hva mener partiene er riktig rovviltpolitikk for Norge? Les denne korte oversikten over temaet hvor innholdet er hentet fra partienes egne programmer.

 

Senterpartiet:

SP vil

Senterungdommen:

Senterungdommen ønsker en effektiv og omfattende forvaltning av rovdyr i Norge. Rovdyrstammen skal forvaltes etter lokale behov og interesser. Senterungdommen går inn for en nullvisjon for ulv i Norge da bestanden er høy internasjonalt og de negative ringvirkningene av ulv i Norge er betydelige.
Under skadefelling og lisensjakt så skal alle hjelpemidler være tillatt så langt det bidrar til et effektivt og humant uttak av viltet. I rovdyrforliket skal det legges inn et maksimum antall individer for de ulike artene av rovvilt. Forvaltning av rovvilt skal inn under landbruksdepartementet for å sikre en helhetlig vurdering av de ulike hensynene.

Høyre:

Høyre mener at rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde.

Høyre vil:

Unge Høyre

Unge Høyre mener det vil være viktig med gode erstatningsordninger for dem som mister beitedyr til rovdyr. For Unge Høyre er det et mål å bevare levedyktige rovdyrstammer i Norge, samtidig som det er viktig å kunne gi fellingstillatelse dersom rovdyr utgjør en trussel mot mennesker.

Venstre:

Alle de store rovdyrene våre er truede arter. Ulven er kritisk truet, jerv og bjørn er sterkt truet. Gaupa har fått forverret status. Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt, trengs det forutsigbar politikk. I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Venstre vil:

Unge Venstre:

Unge Venstre ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene: ulv, gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger og økes, og ulvesonen utvides. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.

KRF:

KRF forholder seg hovedsakelig til rovdyrforliket.

KrF vil:

FRP:

Vi ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles.
Nødvergeretten som nå gjelder for angrep på hund, bør i tillegg gjelde når rovdyr kommer inn på innmark og ikke lar seg skremme bort. Det bør legges samme tolkning til grunn for benyttelse av nødvergeretten overfor bjørn som det er for andre rovdyr.

FRP vil:

FPU:

Rovdyr: FPU mener det er huseiernes ansvar å beskytte dyrene sine mot rovdyr. FpU vil derfor erstatte dagens erstatningsordning med private erstatningsløsninger.

SV:

SV mener at bestandsmålet for ulv skal økes til 6 årlige helnorske ynglinger.

SV vil:

Arbeiderpartiet:

AP vil:

AUF har ingen egen politikk om rovdyr.

Rødt:

Rødt støtter rovdyrforliket på Stortinget og mener at rovdyr må sikres en plass i naturen der det er naturlig.
Rød ungdom har ingen egen politikk om rovdyr.

MDG:

MDG vil:

 

Liberalistene

Liberalistene ser ingen grunn til aktivt å øke eller minske dagens rovdyrbestand av ulv, jerv, bjørn eller gaupe. Vi vil i større grad overlate til den enkelte bonde å ivareta sikkerheten til egne husdyr ved overvåkning med droner eller annet teknisk utstyr. Liberalistene vil arbeide for at bønder med husdyr i allmenninger som ønsker det selv skal betale for å GPS-merke rovdyr, slik at de bedre kan holde seg orientert om når husdyrene er i fare. Det er ikke en samfunnsoppgave å betale for husdyr som tas av rovdyr.

Liberalistene vil liberalisere lovgivningen slik at det i større grad enn i dag tillates jakt på og felling av rovdyr som gjør skade utenfor reservater og naturparker.

 

Norgesdemokratene

Vi skal ta vare på levedyktige bestander av rovdyr i Norge i minst mulig konflikt med sauenæring og lokalbefolkning. 

Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene. 

Rovviltnemndene bør avvikles. Rovdyrforvaltningen legges til Miljøverndepartementet. Det innføres nye regler for rovdyrkompensasjon, som fremmer en god sameksistens mellom landbruk og rovdyr, og samtidig reduserer de store tapene av beitedyr som av ulike årsaker oppleves i dag, ved at dyrepass og dyrevelferd styrkes på generell basis. 

Erstatningen skal benyttes til sikring mot rovdyrtap, og være proporsjonal med anslått forekomst av rovdyr i nærområdet. Slik vil det kunne være i de næringsdrivendes interesse å ha rovdyr i området.

Alle berørte får konsulentbistand fra staten til å etablere moderne rovdyrsikring, som f.eks GPSovervåking, alarmer, rovdyr-sperringer etc. Tilskuddet kan også benyttes til å betale for gjeting i utsatte områder og perioder.

En stor fordel med en slik ordning, er at økt sikring og pass også vil avverge mye lidelse og død blant tamdyr, som ikke skyldes rovdyr. (80 - 90% av tapene på beite i dag, skyldes trolig ikke rovdyr). 

 

Referanser:

powered by social2s